Szanowni Klubowicze,
za zarząd klubu informuję, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (sprawozdawcze) KSz Gryf Szczecin odbędzie się w dniu 24. maja 2024 r. (piątek) o godzinie 19:30 w siedzibie klubu al. Wyzwolenia 7/U11. Drugi termin 24. maja 2024 r. godz. 19:45. 
Proponowany porządek obrad:
1. Przywitanie zebranych i otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
   – Mandatowo-Skrutacyjnej
   – Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KSz Gryf Szczecin za rok 2023.
7. Sprawozdanie finansowe KSz Gryf Szczecin za rok 2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Arkadiusz Korbal
prezes zarządu