Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /includes/menu.inc).

Statut

Statut do ściągnięcia: 
*.pdfklik

STATUT KLUBU SZACHOWEGO GRYF SZCZECIN
przyjęty przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 6 w dniu 20.02.2010 r. w Szczecinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Szachowy Gryf Szczecin zwany w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KSz Gryf Szczecin.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o kulturze fizycznej z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych mających podobne cele.
 7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na terenie miasta Szczecina. Troską Stowarzyszenia jest rozwój intelektualny oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu szachy.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami o podobnym profilu działalności w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
  2. organizację szkoleń i zgrupowań specjalistycznych, kondycyjnych, rekraacyjnych i krajoznawczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
  3. organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  4. wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Stowarzyszenia w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach,
  5. podejmowanie kroków mających na celu popularyzację szachów wśród osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku oraz ich aktywizację,
  6. propagowanie gry w szachy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecina.
  7. ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów sportowych, nagród i innych wyróżnień dla zawodników.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w pracach Stowarzyszenia,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. - z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. - z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
   4. - na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo - wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołane.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Głosowanie jest jawne.
 12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 13. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 14. Zarząd składa się z 4 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków, a Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 16. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
  9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 17. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 18. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 19. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego.
 20. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 22. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 23. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje, subwencje,
  4. udziały, lokaty,
  5. odpłatna działalność pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych:
  1. - do wysokości 10-cio krotności średniej pensji krajowej - wystarczający jest podpis Wiceprezesa,
  2. - do wysokości 20-to krotności średniej pensji krajowej - wymagany jest podpis Prezesa,
  3. - powyżej 20-to krotności średniej pensji krajowej - wymagany jest podpis trzech członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.